četrtek, 30.04.2015 ob 09:31 | Avtor:

So delnice drage ali poceni?

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  
Hiter in enostaven pregled nam lahko odgovori na vprašanje.

Da vas tokrat ne utrujamo preveč z izračunavanjem pričakovanih bodočih donosov, diskontiranjem dividend, Fisherjevo enačbo kvantitativnega ravnotežja ipd. smo se lotili manj zahtevnega poizkusa. Na svetovnem spletu imate danes veliko možnosti uporabe t.i. »stock screenerjev« oz. programov s katerimi lahko filtrirate delnice po različnih kriterijih. Za naš preprost poskus smo uporabili Finviz (www.finviz.com).

S filtriranjem po različnih kategorijah finančnih indikatorjev lahko izluščimo skupine delnic, ki zadostijo izbranim kriterijem. Namen naše »raziskave«, če temu lahko tako rečemo, je bila analiza stanja na trgu glede na priljubljeni kazalnik P/E (price to earnings ratio). Ta nam kaže razmerje med tečajem delnice in dobičkom na delnico in nam pove, koliko dolarjev so vlagatelji pripravljeni plačati za 1 dolar dobička podjetja (velja seveda za katerokoli valuto ne zgolj za dolar). Povprečna dolgoročna vrednost tega kazalnika je približno 15.

Območje filtriranja smo omejili na delnice iz indeksa S&P500, ker so to najbolj likvidna podjetja z največjo tržno kapitalizacijo, kjer bi predpostavljali, da je trg najbolj učinkovit. Indeks sicer sestavljata 502 podjetji, naš filter pa je pokazal skupno 479 zadetkov, kar pomeni, da 23 podjetij ni zajelo v filtriranje. Razlog nam ni znan (najbrž negativen ali pa neznan P/E) vendar, kot smo že zgoraj omenili, ne gre za znanstveno raziskavo zato bo tudi 479 podjetij čisto dovolj za prikaz ugotovitev. Pri takem številu podatkov v vzorcu lahko že predpostavimo statistično normalnost porazdelitve.

Ugotovitve so sledeče: od 479 preiskanih podjetij je sredinska vrednost (mediana) kazalnika P/E pri vrednosti 21,5. To pomeni, da ima polovica podjetij ta kazalnik nižji od 21,5 druga polovica pa višji. Najcenejših 25% pregledanih podjetij (25 centil) ima vrednost P/E pod 16,6 medtem, ko ima najdražjih 25% podjetij (75 centil) vrednost kazalnika P/E nad 28,7). Rumena vodoravna črta na priloženem grafu kaže, kje se sicer nagaja dolgoročna sredina tega kazalnika.

V primerjavi z dolgoročnim zgodovinskim povprečjem kazalnika P/E okrog 15 lahko torej potegnemo naslednje zaključke: trenutna sredina (srednji stolpec) je približno 45% nad dolgoročnim povprečjem (rumeno črto). Celo nekatera iz ranga najcenejših podjetij (prvi stolpec) imajo danes ta kazalnik trenutno pri vrednostih, ki presegajo dolgoročno povprečje. Najdražjih 25% podjetij ima kazalnik P/E najmanj en-krat višji od dolgoročnega povprečja. Ko seštejemo število delnic, ki danes presegajo dolgoročno povprečje 15, dobimo številko 394. Od vseh 479 pregledanih podjetij to predstavlja 82%. Toliko je torej danes podjetij v borznem indeksu S&P500, ki kotirajo nad dolgoročnim povprečjem. In pozor: v to kalkulacijo so zajeta tudi finančna podjetja (banke in zavarovalnice), ki imajo P/E kazalnike zelo nizke (pod 12), ker se panoga pravzaprav praviloma vrednoti skozi bilanco stanja in ne izkaz uspeha. Če bi jih izločili iz pregleda, bi dobili še višja povprečna vrednotenja preostalih delnic. Ko vam torej naslednjič kdo reče, da delnice niso drage, vedite to pač enostavno objektivno ni res! Delnice so nadpovprečno drage. Vsaj ameriške, evropske pa prav dosti ne zaostajajo. Vsakdo ima lahko seveda svoje razloge o tem zakaj naj bi bilo prostora za rast še dovolj, a številke so take kot so in se jih ne da drugače razlagati. Kakšne zaključke in poteze boste iz tega potegnili je seveda vaša stvar.

Do podobnih ugotovitev pridemo tudi z drugimi metodami in kazalniki, kot so ciklično prilagojeni Shiller P/E, Buffetov indikator, Tobin Q, dividendni donos,… Vsi izkazujejo vrednosti precej nad dolgoletnimi povprečji. Ker sedaj že veste, da sta trenutni tečaj in bodoči dolgoročni donos finančnega instrumenta inverzno korelirana vam mora biti jasno, da nadpovprečna vrednotenja delnic nujno pomenijo nizke, podpovprečne bodoče donose iz tega naslova. In tudi tokrat ne bo prav nič drugače. Podpovprečni bodoči donosi so že vključeni v današnje tečaje delnic in temu se ni več moč izogniti. Na kratek rok je sicer borza predvsem stvar špekulativnega naboja vlagateljev, dotoka dnevnih medijskih zgodb, denarne politike, ukrepov regulatorjev  in drugih, na dolgi rok pa začne delovati aritmetika. In še dobro, da je tako.

Peter Mizerit

Peter Mizerit, Primorski skladi d.d., Vodja službe za upravljanje s tveganji

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.d. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.d. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.Vir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico